Begrippenlijst

Basisrente

De marktrente van dat moment die een bepaalde bank in rekening brengt voor nieuw af te sluiten hypotheken. Meestal de rente die men kan aanbieden bij hypotheken met NHG. Bij extra risico kan een toeslag komen op de basisrente. Bepalend voor de hoogte van de toeslag is de verhouding tussen de lening en de executiewaarde.

Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds is in feite een verzamelpunt voor beleggers. Op dat verzamelpunt komt het geld van alle in het betreffende fonds investerende beleggers samen. Het totaalbedrag wordt het fondsvermogen genoemd.

Beleggingsrekening Eigen Woning

De Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) wordt ook wel het Beleggingsrecht Eigen Woning genoemd. De BEW is een geblokkeerde beleggingsrekening waarop regelmatig geld gestort wordt dat gebruikt dient te worden voor de aflossing van de hypotheek. Het ingelegde vermogen wordt belegd. Meestal wordt er belegd in beleggingsfondsen. Hierbij kan er vaak gekozen worden tussen een aantal verschillende risicoprofielen: van risicoloos tot risicovol. Kenmerk van beleggen is dat het rendement nooit 100% zeker is. Het is bij een BEW daarom altijd de vraag of het kapitaal op einddatum voldoende zal blijken te zijn om de hypotheek af te lossen.

SVn

De stichting SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) is een onafhankelijke financiële partner van gemeenten. SVn is actief sinds 1996. SVn beheert fondsen van individuele gemeenten bestemd voor regelingen en projecten op het gebied van wonen, stedelijke vernieuwing en de gebouwde leefomgeving. Namens de gemeenten verstrekt SVn 'zachte' stimuleringsleningen aan particulieren en professionele initiatiefnemers van projecten die bijdragen aan een betere woon- en leefkwaliteit. De Starerslening is daar een voorbeeld van.

Bijkomende kosten

Onder bijkomende kosten wordt bij Koopgarant verstaan: overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten, financieringskosten, makelaarskosten (in praktijk bij aankoop van een woningcorporatie nauwelijks van toepassing) en eventueel een premiestorting voor een arbeidsongeschiktheids- of werkeloosheidsverzekering.

Boeterente

Wanneer er meer wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is vastgelegd of boetevrij is toegestaan, wordt over het extra afgeloste bedrag boeterente berekend.

Bouwrente

De bouwrente omvat alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, financieringsvergoeding en hypotheekrente. Deze rentekosten worden vaak meegefinancierd in de hypotheek.

Box 3

In Box 3 worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast. Het belastbaar inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en daarvan alle aftrekposten af te trekken. De belangrijkste posten hebben we hieronder voor u op een rij gezet.

Waarde van uw bezittingen

 • Beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties e.d.
 • Onroerende zaken, exclusief uw eigen woning.
 • Rechten op onroerende zaken (bijv. vruchtgebruik).
 • Waarden van beleggings-/spaarverzekeringen (niet Box 1).

Aftrekposten

 • Schulden, behalve schulden i.v.m. eigen woning (Box 1) of aanmerkelijk belang (Box 2).

Schulden

Bij schulden geldt iets bijzonders: van de eventueel aanwezige schulden dient eerst (2009) € 2.900,- afgetrokken te worden voordat het meegeteld mag worden (€ 5.800,- bij partners). Dit wordt de doelmatigheidsvoet genoemd.

U dient op 1 januari het saldo van uw bezittingen en schulden te bepalen. Hetzelfde dient u te doen op 31 januari. U dient het gemiddelde te nemen over deze 2 saldi. Over het gemiddelde saldo bent u inkomstenbelasting verschuldigd (excl. heffingvrije bedragen, zie onder). Hieronder ziet u welk belastingtarief u dient te betalen.

Actuele belastingtarieven

Over het belastbaar inkomen in Box 3 dient u 1,2% inkomstenbelasting te betalen. De belastingdienst gaat er van uit dat u minimaal 4% rendement zult maken over uw bezittingen (het werkelijke rendement is niet relevant). Van deze 4% vraagt de belastingdienst 30% vermogensbelasting, 30% van 4% is 1,2%.

Heffingsvrij vermogen

Per belastingplichtige geldt in Box 3 een heffingvrij vermogen. In 2009 is dit € 20.661,-. Dit houdt in dat u pas belasting gaat betalen als uw belastbaar inkomen in Box 3 boven dit bedrag uitkomt. Belastingplichtigen die het gezag uitoefenen over minderjarige kinderen, hebben bovendien recht op een extra heffingvrij vermogen van € 2.762,- per kind.

Contante waarde van het renteverschil

Wanneer u een lopende geldlening (hypotheek) geheel of gedeeltelijk beëindigt, lijdt de geldverstrekker een renteverlies op het moment dat de overeengekomen rente hoger is dan de op dat moment geldende dagrente. Wanneer u geen aanspraak kan maken op een gehele of gedeeltelijke boetevrije aflossing, dan geldt als boete meestal de contante waarde van het totale verschil tussen de hogere en de lagere renteopbrengst tot het einde van de rentevaste periode.

Contractrente

De met uw geldgever overeengekomen rente.

Dagrente

Het dag- of venstertarief is het tarief dat openbaar gemaakt wordt door de geldverstrekker. Bij een renteherzieningsdatum, gaat uw rente vaak over op dit dag- of venstertarief.

Dalrente

De laagste rente uit de periode tussen offertedatum tot en met de datum van passeren hypotheekakte voor de door geldnemer gekozen rentevastperiode.

Depotrente

Bij nieuwbouwprojecten betaalt u niet meteen het hele hypotheekbedrag aan de aannemer. Het geld dat u al wel geleend, maar nog niet nodig hebt, kan in depot gezet worden. U ontvangt dan een depotrente over dit bedrag lager of gelijk aan de hypotheekrente.

Ook bij bestaande bouw kan bij verbouwing van depotrente sprake zijn, zodra gelden door de geldverstrekker in depot worden gehouden.

Effectieve rente

In de effectieve rente (ook wel bruto werkelijke rente genoemd) zijn de afsluitprovisie en de betalingsvorm verrekend. Hierdoor is de effectieve rente een uitgangspunt voor uw werkelijke hypotheeklasten. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantalbetalingen dat elk jaar moet worden gedaan (per maand of per kwartaal).

Eigenwoningreserve

Het verschil tussen de verkoopwaarde van de woning en de eigenwoningschuld, zeg maar het verschil tussen de verkoopprijs en de hypotheek, is de eigenwoningreserve.

De eigenwoningreserve ontstaat dus als een huis met winst wordt verkocht.

Erfpacht

Recht van erfpacht is het recht om de grond van een ander – en alles wat erop staat – te gebruiken alsof het eigen bezit is. De erfpachter betaalt daarvoor een jaarlijkse vergoeding, de canon, aan de eigenaar van de grond. Het komt vaak voor dat de canon in één keer wordt afgekocht voor een bepaald tijdvak.

Van de erfpachter wordt verwacht dat hij de grond onderhoudt en dat hij niets doet wat de waarde ervan kan verminderen. Recht van erfpacht is een zakelijk recht, dat wil in dit geval zeggen dat het niet aan de persoon (de erfpachter) verbonden is, maar aan de grond die in erfpacht is uitgegeven. In de praktijk betekent het dat een erfpachter zijn recht bij de verkoop van zijn huis mag overdragen, nalaten aan erfgenamen en er een hypotheek op mag vestigen. Hij mag ook iets plaatsen op de grond die hij in erfpacht heeft, bijvoorbeeld een huis, maar ook een boom of een schutting, en dat inclusief zijn erfpachtrecht doorverkopen aan een ander.

In vrijwel alle gemeenten is het mogelijk erfpacht eeuwigdurend af te kopen. Huiseigenaren die dat doen, krijgen daarmee het economisch eigendom van hun grond, maar niet het juridisch eigendom. De waardestijging van de grond blijft daarmee voor de gemeente.

Erfpachtcanon

Bij de aankoop van een woning die op erfpachtgrond staat wordt je geen eigenaar van die grond, maar krijg je die in bruikleen. Ter compensatie betaal je periodiek een zogeheten canon. Tot een bepaald maximum zijn deze kosten aftrekbaar.

Soms kan de canon worden afgekocht waarbij de rente van de lening die je hiervoor afsluit ook fiscaal aftrekbaar is. Hou er wel rekening mee dat het bedrag van de canon kan wijzigen aangezien deze periodiek (gemiddeld elke 3 tot 5 jaar) aangepast wordt. Informeer vooraf naar de periode dat de canon vaststaat.

Executiewaarde

Is de waarde die een woning (onroerend goed) bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen. Deze waarde wordt vastgesteld door taxatie. De executiewaarde van bestaande woningen ligt doorgaans tussen de 85% - 90%.

De maximaal te verstrekken hypotheek bedraagt doorgaans 125% van de executiewaarde. Sommige geldverstrekkers hanteren een verstrekking tot maximaal 130% van de executiewaarde.

Hypotheek

De term hypotheek (letterlijk: onderpand) of hypothecaire lening wordt gebruikt in twee verschillende betekenissen:

 • Het eerste recht van verkoop; een zakelijk recht of voorrecht dat op een goed of zaak, meestal een onroerend goed of een schip rust. Dit eigendom wordt in onderpand gegeven of genomen voor een schuld, veelal de geldlening om het onderpand te kopen. Bij een notaris wordt dit zakelijk recht beschreven in een hypotheekakte.
 • Daarnaast wordt de lening (hypotheekschuld, hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid) zelf in het gewone spraakgebruik vaak ook hypotheek genoemd.
Hypotheekakte

De hypotheekakte is het officiële contract behorende bij een hypotheek en opgesteld door een notaris. Bij een hypotheekakte komt het er op neer dat de hypotheekgever (koper van een woning)  een onroerend goed (bijvoorbeeld een woning) als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (vaak een bank of verzekeringsmaatschappij) in ruil voor het krijgen van een geldlening om het onderpand te kopen.

Volgens de wet dient een hypotheekakte ten overstaan van een notaris te worden gepasseerd. Bij de notaris wordt de hypotheekakte door beide partijen (hypotheekgever en hypotheeknemer) en de notaris zelf ondertekend, waarbij de hypotheeknemer meestal via een volmacht (meestal een medewerker van het notariskantoor) zal tekenen. Bij een overdracht van de woning naar een nieuwe eigenaar maakt de notaris dan ook nog een leveringsakte of transportakte op.

Hypotheekrente

De vergoeding die men verschuldigd is voor de hypothecaire lening. Hypotheekrente is aftrekbaar van het belastbare inkomen.

Hypotheekrente tijdens de bouwperiode

Als men een nieuw huis laat bouwen wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. De termijnen worden uit het depot opgenomen. Over het depot krijgt men een rentevergoeding. Deze rentevergoeding is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

Ingroeiregeling Koop Goedkoop
Het aantrekkelijke van Koop Goedkoop is dat je de eerste 10 jaar niet de volledige huur voor de grond betaalt. Het bedrag dat je aan grondhuur betaalt, begint laag en groeit vervolgens ieder jaar met 10%, tot 100%. In het jaar van aankoop betaal je geen huur. In het 2e jaar betaal je 10%, het 3e jaar 20% en zo groeit de grondhuur jaarlijks met 10% tot na 10 jaar het volledige bedrag.
 
Omdat de grondhuur laag begint en ieder jaar groeit, scheelt dat de eerste jaren aanzienlijk in de maandlasten. Gedurende deze beginjaren zijn jouw totale woonlasten dan ook flink lager dan bij elke andere koopwoning.
Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een vorm van levensverzekering. Bij een kapitaalverzekering keert de verzekeraar bij het in leven zijn van de verzekerde op de vooraf overeengekomen datum het verzekerde bedrag uit. Daarnaast kan er ook een uitkering bij overlijden worden opgenomen. Deze vorm van kapitaalverzekering (uitkering bij leven en/of overlijden) wordt een gemengde verzekering genoemd.

Rekenrente

Rekenrente is de rente die een verzekeringsmaatschappij op haar beleggingen verwacht te kunnen behalen. Deze rente is van belang omdat verzekeringsmaatschappijen de ontvangen premies plegen te beleggen. Bij de bepaling van de hoogte van de premie wordt rekening gehouden met de rekenrente. Als het rendement op de beleggingen hoger is dan de rekenrente, ontstaat een voordeel voor de verzekeringsmaatschappij.

Rentebedenktijd

Bij veel hypotheken heeft men bij aanvang één of twee jaren de vrije keuze om te bepalen op welk moment de rente wordt vastgezet voor een nieuwe periode. Soms is er ook rentebedenktijd steeds vanaf één of twee jaar voordat een rentevaste periode afloopt. Kortom de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer een nieuwe rentevaste periode ingaat.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Het hoofddoel van de Vereniging van Eigenaren (VvE) is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor en heeft zeggenschap over de (gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de grond die bij het gebouw hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten.

Verwervingskosten
De verwervingskosten zijn de koop-/aanneemsom van de woning met daar bovenop de bijkomende kosten zoals:
 
 • overdrachtsbelasting;
 • renteverlies tijdens bouw (bij nieuwbouw);
 • meerwerk (nieuwbouw);
 • verbeterkosten (bestaande bouw);
 • notariskosten;
 • makelaarskosten;
 • afsluitkosten voor de lening.
Voor de berekening NHG en de Starterslening wordt voor bestaande bouw hiervoor 12% van de koopsom en de eventuele verbouwingskosten gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop/aanneemsom inclusief eventueel meerwerk.
Zachte stimuleringslening

Een 'zachte stimuleringslening' is een lening waarover je heel weinig of zelfs helemaal geen rente betaalt. Dat kan dus aardig schelen in de maandlasten. Soepele acceptatie is een ander kenmerk van een 'zachte stimuleringslening'.

WoningSubsidie - De veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!